ปาริฉัตร คำดีบุญ (The best)

Physics I, Physics II, PRE PHYSICS

ประวัติการศึกษา

  • Donbosco School อนุบาล – มัธยมปลาย จ.อุดรธานี

  • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต

ประสบการณ์สอน

  • ติวเตอร์สถาบัน Ascore tutor ประมาณ 5 – 7 ปี

  • ติวเตอร์สถาบัน Apogee tutor 3 – 4 ปี

  • ผู้ช่วยสอนปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 และ ฟิสิกส์ 2 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์