จิราพักตร์ ซื่อสัตย์ (เจล)

Solid, Statics, Structure I, Structure II

ประวัติการศึกษา

Master’ degree: Structure Engineering from Asian Institute of Technology with GPA : 3.50
Bachelor’s degree : Civil Engineering from Thammasat University with GPA : 3.55

ประสบการณ์สอน

มากกว่า 10 ปี ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา – มหาวิทยาลัย