ณิชารีย์ เธียรชาติสกุล (เก๊ะ)

ประถมศึกษา, วิทยาศาสตร์, 9 วิชาสามัญ, PAT, O-NET, วิทยาศาสตร์, ชีววิทยา

การศึกษา
– จบการศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาศาสตร์บัณฑิต)
  ภาควิชา วิทยาศาสตร์การประมง เกียรตินิยมอันดับ 1 เกรดเฉลี่ย 3.53
– ปริญญาโท จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต) ภาควิชา วิทยาศาสตร์การประมง เกรดเฉลี่ย 3.81

ประสบการณ์สอน
– วิทยากรวิชาชีววิทยา ระดับชั้นม.1 และ ม.4 ห้องโครงการพิเศษ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
– วิทยากรวิชาชีววิทยา O-net ระดับชั้นม.6 โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา
– วิทยากรวิชาชีววิทยา ระดับชั้นม.6 ห้องโครงการพิเศษ โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด
– วิทยากรวิชาชีววิทยา ระดับชั้นม.6 ห้องโครงการพิเศษ SMA โรงเรียนมหาวชิราวุธ
– วิทยากรวิชาชีววิทยา ระดับชั้นม.6 ห้องโครงการพิเศษ SMTE โรงเรียนสุราษฎ์ธานี
– วิทยากรวิชาชีววิทยา ระดับชั้นม.6 ห้องโครงการพิเศษ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
– วิทยากรวิชาชีววิทยา ระดับชั้นม.6 ห้องโครงการพิเศษ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
– วิทยากรวิชาชีววิทยา ระดับชั้นม.1 – ม.6 ห้องโครงการพิเศษ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
– วิทยากรวิชาชีววิทยา ระดับชั้นม.6 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
– วิทยากรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นม.1,ม.2 และ ม.3 ห้องโครงการพิเศษ โรงเรียนพัทลุง
– วิทยากรวิชาวิทยาศาสตร์ O-net ระดับชั้นม.3 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
– วิทยากรวิชาวิทยาศาสตร์ O-net ระดับชั้นม.3 และ ม.6 โรงเรียนสภาราชินี