วีระชัย ปริญญาวิวัฒน์กุล (เก่ง)

Calculus I, Calculus II, DIFF. EQUATION, LINEAR ALGEBRA, MATHEMATICS YEAR 9-10, PRE MATH, SAT-I, SAT-II, STATISTICS

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี คณะวิศกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์สอน

  • ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสถาบันกวดวิชา Apogee tutor ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งปี 2542

    สอนน้องๆ จากคณะวิศวกรรมอินเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, SIIT, TEP, TEPE, ISE

    วิศวกรรมอินเตอร์ จุฬาฯ