สุภัชชา ปานพรหม (ใหม่)

Calculus I, Calculus II, DIFF. EQUATION

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • กำลังศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ประสบการณ์สอน

  • 5-6 ปี ในระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย ถึง ระดับมหาวิทยาลัย

วิดีโอแนะนำตัว